Pravidla soutěže Web roku 2010

Článek I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tento statut soutěže Web roku 2010 (dále jen Statut) upravuje a stanovuje pravidla soutěže Web roku 2010 (dále soutěž), podmínky účasti subjektů v soutěži, způsob rozhodování o vítězi soutěže a dalším ocenění soutěžících.

Vyhlašovatelem soutěže je společnost M E D I A T E L , spol. s r.o., se sídlem Thámova 137/16, 180 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 26757052, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, Vložka 91721. Pořadatelem je komunikační agentura Bison & Rose s.r.o., se sídlem Praha 6-Břevnov, Bělohorská 33, IČ: 256 60 004, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, Oddíl C, Vložka 58926 (dále jen Pořadatel). Posláním soutěže je podpora zkvalitnění internetových prezentací podnikatelů na území České republiky.

Soutěž bude v roce 2010 prezentována pod názvem Web roku 2010 a bude organizována ve dvou kategoriích – Firemní web roku 2010 a Živnostenský web roku 2010.

Článek II. - ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže se automaticky stává každá fyzická a právnická osoba, která se účastní soutěže Vodafone Firma roku 2010 nebo Zlaté stránky.cz Živnostník roku 2010 a zároveň má v přihlášce uvedenu internetovou adresu (název domény). Účastníkem soutěže se firma stává na základě uděleného souhlasu pořadateli agentuře Bison & Rose v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Soutěže se nemohou zúčastnit ty fyzické a právnické osoby, jenž se profesionálně zabývají tvorbou a správou webových stránek, internetovým marketingem (SEO analýzou, PPC kampaněmi).

Soutěžící bude zařazen do příslušného kraje podle registrovaného sídla společnosti v den podání přihlášky do soutěže.

Článek III. - PRŮBĚH SOUTĚŽE

Počátek soutěže je stanoven na 21. dubna 2010. Počínaje tímto dnem jsou do soutěže přihlášeny všechny právnické osoby a fyzické osoby podnikající na území České republiky, které vyplnily pravdivě a úplně vstupní formulář přihlášky soutěže Vodafone Firma roku 2010 nebo ZlatéStránky.cz Živnostník roku 2010 a splňují kritéria pro účast v soutěži dle čl. II těchto pravidel.

Finálové kolo proběhne 2. prosince 2010.

Článek IV. - ODBORNÁ POROTA

Účastníky krajských kol soutěže posuzuje odborná porota složená ze zástupců společnosti
M E D I A T E L , spol. s r.o. v počtu minimálně 3 členů.

Účastníky finále soutěže posuzuje odborná porota složená ze zástupců společnosti M E D I A T E L , spol. s r.o. v počtu minimálně 3 členů.

Zpracování vstupních dat, hodnocení účastníků a jejich umístění v rámci krajského a finálového kola je plně v pravomoci porot a pořadatelské agentury Bison & Rose. Proti výsledkům hodnocení a rozhodnutí porot není možné podat odvolání, či se domáhat změny soudní cestou.

Článek V. - PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

Přihlášení účastníků do soutěže probíhá automaticky na základě uvedené internetové adresy (názvu domény) v přihlášce do soutěže Vodafone Firma roku 2010 (Firemní web roku 2010) nebo ZlatéStránky.cz Živnostník roku 2010 (Živnostenský web roku 2010).

V případě neuvedení internetové adresy (názvu domény) nebo zřejmém uvedení domény náležící jinému subjektu je pořadatel oprávněn vyřadit je z účasti na soutěži.

Článek VI. - HODNOCENÍ ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE

Hodnocení účastníků soutěže probíhá v několika fázích.

Porovnávací fáze

Do první porovnávací fáze soutěže Web roku 2010 se kvalifikuje každá právnická nebo fyzická osoba, která splnila všechny podmínky pro účast v soutěži, jak jsou uvedeny v článku II., III. a V. tohoto statutu.

Pořadí účastníků v každé kategorii a každém kraji bude určeno po vypočtení celkového skóre jednotlivých účastníků. Pro určení celkového skóre budou sloužit následující ukazatele zjištěné na základě analýzy internetových stránek:

 • Design
 • Uživatelská přístupnost
 • Page rank, S rank, počet zpětných odkazů
 • Technické zpracování, architektura

Hodnocení v krajském kole soutěže

Do krajských kol soutěže postupuje v každém kraji 5 účastníků soutěže, kteří podle odborné poroty nejvíce vyhovovali prototypu kvalitní internetové stránky. Z těchto 5 účastníků zvolí odborná porota jednoho vítěze krajského kola. Odborná porota krajského kola potvrdí výsledek rozhodnutí podpisem každého z porotců na výsledkové listině. Výsledkové listiny budou uloženy u pořadatele soutěže.

Hodnocení ve finálovém kole soutěže

Do finálového kola postupují vítězové krajských kol v rámci každé kategorie, finále se tedy účastní celkem 14 soutěžících v každé kategorii. Pořadatel má právo vyzvat finalisty (případně jejich delegované zástupce) k osobní prezentaci před finálovou porotou. Setkání se uskuteční několik dnů před finálovým galavečerem. Každý z porotců napíše sám za sebe na výsledkový lístek jím zvolené pořadí soutěžících. Konečné pořadí určí součet na jednotlivých výsledkových lístcích (od nejmenšího do největšího). V případě rovnosti součtu je určujícím kritériem hlas předsedy poroty. Výsledky budou oznámeny během finálového galavečera. Výsledková listina bude uložena u pořadatele soutěže.

Článek VII. - UDĚLOVANÉ CENY

Absolutní vítěz soutěže získává věcné ceny a titul Firemní web roku 2010 nebo Živnostenský web roku 2010

V průběhu soutěže jsou v rámci jednotlivých krajských kol udělována ocenění nejlepším podnikatelským subjektům v krajích. Účastníci získávají titul:

 • Firemní web roku 2010 Hlavního města Prahy
 • Firemní web roku 2010 Jihočeského kraje
 • Firemní web roku 2010 Jihomoravského kraje
 • Firemní web roku 2010 Karlovarského kraje
 • Firemní web roku 2010 Kraje Vysočina
 • Firemní web roku 2010 Královéhradeckého kraje
 • Firemní web roku 2010 Libereckého kraje
 • Firemní web roku 2010 Moravskoslezského kraje
 • Firemní web roku 2010 Olomouckého kraje
 • Firemní web roku 2010 Pardubického kraje
 • Firemní web roku 2010 Plzeňského kraje
 • Firemní web roku 2010 Středočeského kraje
 • Firemní web roku 2010 Ústeckého kraje
 • Firemní web roku 2010 Zlínského kraje
 • Živnostenský web roku 2010 Hlavního města Prahy
 • Živnostenský web roku 2010 Jihočeského kraje
 • Živnostenský web roku 2010 Jihomoravského kraje
 • Živnostenský web roku 2010 Karlovarského kraje
 • Živnostenský web roku 2010 Kraje Vysočina
 • Živnostenský web roku 2010 Královéhradeckého kraje
 • Živnostenský web roku 2010 Libereckého kraje
 • Živnostenský web roku 2010 Moravskoslezského kraje
 • Živnostenský web roku 2010 Olomouckého kraje
 • Živnostenský web roku 2010 Pardubického kraje
 • Živnostenský web roku 2010 Plzeňského kraje
 • Živnostenský web roku 2010 Středočeského kraje
 • Živnostenský web roku 2010 Ústeckého kraje
 • Živnostenský web roku 2010 Zlínského kraje

Věcné ceny:

Absolutní vítěz soutěže v kategorii Živnostenský web roku 2010 a Firemní web roku 2010 získává mobilní telefon iPhone 4 a profesionální SEO analýzu v hodnotě 20.000,- Kč.

Ceny budou předány po dohodě s vítězi nejpozději do půl roku od finálového galavečera.

Pořadatel a vyhlašovatel si vyhrazují právo na udělení výjimečných cen a zvláštních uznání.

Článek VIII. - KONTAKTNÍ ÚDAJE

Veškerou korespondenci a komunikaci prosím směřujte na adresu pořadatele.

Korespondenční adresa pořadatele:

Bison & Rose, s.r.o.
Ovenecká 9, 170 00 Praha 7 – Letná

Ostatní kontaktní údaje:

tel.: +420 233 014 080, fax: +420 233 352 591
e-mail: info@firmaroku.cz
internet: http://firmaroku.cz/

Článek IX. - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré otázky tímto Statutem neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností pořadatelem.

Pořadatel je povinen počínat si tak, aby byl zachován charakter soutěže a dobré mravy.

Pořadatel je oprávněn i v průběhu soutěže tento Status vhodně a dle aktuálních potřeb doplnit či modifikovat. Tato skutečnost bude dána na vědomí zveřejněním aktuálního znění Statusu na internetových stránkách projektu.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit ceny poskytované vítězům soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž před jejím začátkem či v průběhu zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. Na účast v soutěži a výhru v soutěži není právní nárok.

Proti rozhodnutí odborné poroty a pořadatele se není možné odvolat ani se domáhat změny soudní cestou.

Výlohy spojené s účastí v soutěži nese, pokud není dohodnuto jinak, účastník.

Účastí v soutěži Vodafone Firma roku 2010 nebo v soutěži Zlaté stránky.cz Živnostník roku 2010 (tj. vyplněním a odesláním registračního formuláře k účasti v příslušné soutěži) dává účastník soutěže pořadateli agentuře Bison & Rose s.r.o., a společnosti M E D I A T E L , spol. s r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním a užitím všech jím poskytnutých údajů, zejména pak jména, příjmení, obchodní firmy, adresy, telefonních čísel, emailu pro obchodní a marketingové účely a nabízení zboží či služeb, zejména formou obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Pořadatel je oprávněn poskytnout tyto údaje svým obchodním partnerům soutěže k reklamním a marketingovým účelům, a to i za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 5 let.

Účastník poskytuje své údaje dobrovolně a má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, případně sídla společnosti M E D I A T E L , spol. s r.o. Účastník má v souladu § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákona právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů.

Účastník soutěže souhlasí a zavazuje se, že se bude v případě účasti ve finálovém kole soutěže či výhry účastnit marketingových či obdobných akcí pořadatele a vyhlašovatele této soutěže, eventuálně dalších partnerů. Účastník soutěže rovněž registrací potvrzuje, že souhlasí s prezentací jeho osoby, prostřednictvím jeho jména a příjmení, obchodní firmy, obchodního jména, sídla, jeho obrazových nebo zvukových snímků, případně jiných projevů osobní povahy v souvislosti s marketingovými akcemi společnosti M E D I A T E L , spol. s r.o. a prezentací výsledků soutěže, případně, že tento souhlas zajistil od osob oprávněných za něho nebo jeho jménem jednat.

Vyplněním a odesláním registračního formuláře k účasti v soutěži Vodafone Firma roku 2010 nebo v soutěži Zlaté stránky.cz Živnostník roku 2010 vyjadřuje účastník souhlas s tímto statutem a zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení.

07.12.2010 Aktuálně

V tuto chvíli již známe absolutní vítěze soutěže Web roku 2010. Titul Živnostenský web roku 2010 získala Božena Kvapilíková za webovou stránku www.kvapilik.net. Vítězem v kategorii Firemní web roku 2010 se stala společnost HUDYsport se svou webovou prezentací www.hudy.cz.

čtěte celý článek >>